SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PTA W LATACH 2005 - 2007 r

Prof. dr hab. Bogusław Szot
Prezes PTA

II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów roślinnych" Krynica-Zdrój 2006

     W dniach 21-23 czerwca 2006 roku w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Krakowie odbyła się II Konferencja Naukowa pt. "Agrofizyka w badaniach surowców i produktów roślinnych" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Krakowie we współpracy z Katedrą Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki AR w Krakowie oraz Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie i Komitetem Techniki Rolniczej PAN.

     Komitet Naukowy tworzyli Profesorowie:

     Jiři Blahovec,
     Józef Fornal,
     Jarosław Frączek,
     Józef Grochowicz,
     Stanisław Grundas,
     Józef Horabik,
     Eugeniusz Kamiński,
     Janusz Laskowski,
     Piotr P. Lewicki,
     Norbert Marks,
     Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN,
     Josef Pecen,
     Vladomir Rataj,
     Bogusław Szot,
     Zbigniew Ślipek,      
Ryszard Walczak - czł. koresp. PAN

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli pracownicy Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki AR w Krakowie:

     Prof. dr hab. Jarosław Frączek - przewodniczący,
     Dr inż. Tomasz Hebda - sekretarz,
     Dr inż. Marek Wróbel,
     Mgr inż. Krzysztof Mudryk,
     Mgr inż. Norbert Pedryc,
     Bogusława Dymek,


      W konferencji uczestniczyło ogółem 88 osób z różnych ośrodków naukowych: Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Akademii Rolniczej w Wrocławiu, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Białostockiej oraz Politechniki Koszalińskiej, a także CUA w Pradze. Konferencja obejmowała następujące grupy tematyczne:

- właściwości fizyczne surowców i produktów rolniczych,

- metody uprawy i obróbki w aspekcie zmiany właściwości badanych
     materiałów

- modele stosowane do opisu zmienności cech fizycznych surowców i
     produktów rolniczych oraz procesów przetwórczych,

- techniki pomiarowe

- aparatura, automatyzacja i kontrola,

- wspomaganie komputerowe w badaniach agrofizycznych.

     Otwarcia Konferencji dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego - prof. dr hab. Jarosław Frączek. Powitał dostojnych gości i uczestników Konferencji. Podkreślił, że spotkania naukowców są okazją do prezentacji dokonań badawczych w różnych ośrodkach naukowych, inspirują i są impulsem do twórczej dyskusji i wymiany myśli naukowej, a także dają szansę bezpośrednich kontaktów. Zwrócił uwagę na aktualność i ważność tematyki Konferencji oraz znaczenie właściwości fizycznych surowców rolniczych w procesach ich przetwarzania, a także na potrzebą monitorowania właściwości fizycznych produktów żywnościowych.

     Stwierdził, że z oczywistych względów (chodzi tu zarówno o ilość energii przeznaczonej na wykonanie danego zabiegu jak i jakość uzyskanego produktu) niezbędne jest przeprowadzenie optymalizacji procesów przetwórczych. I tu właśnie wkracza między innymi agrofizyka. Tworzone są modele umożliwiające symulację procesów. Symulacja taka musi się opierać na wiarygodnych wynikach badań podstawowych. Z powyższych względów wskazane jest upowszechnianie wyników tego typu badań oraz poszukiwanie precyzyjnych metod pomiarowych, modele i procedur optymalizacji przebiegu wielu procesów technologicznych, możliwości podniesienia jakości surowców i produktów rolniczych oraz obniżenia kosztów produkcji. Prof. Frączek wyraził nadzieję, że wymiana poglądów podczas obrad na Konferencji zaowocuje wieloma nowymi pomysłami i koncepcjami w obszarze proponowanej tematyki. Na zakończenie życzył uczestnikom udanych i owocnych obrad, twórczej dyskusji naukowej.

     Następnie głos zabrał Prezes Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego – prof. Bogusław Szot.

     W swoim wystąpieniu wskazał na wielką rolę Towarzystwa w integracji tych środowisk w kraju, którym bliska jest agrofizyka. Mówił, że powstało dużo wartościowych prac naukowych z zakresu agrofizyki. Na zakończenie życzył uczestnikom owocnych obrad.

     Uczestnicy Konferencji otrzymali program konferencji oraz materiały konferencyjne wydane w formie monografii. Pełne teksty artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Acta Agrophysica, International Agrophysics lub Inżynierii Rolniczej.

Po zakończeniu ceremonii otwarcia rozpoczęła się sesja plenarna, której przewodniczył prof. dr hab. Bogusław Szot. Zostały wygłoszone następujące referaty:

- prof. Rudolf Michałek: Miejsce agrofizyki w strukturze nauki,

- prof. Janusz Laskowski: Właściwości fizyczne w badaniach maszyn i procesów w inżynierii rolniczej,

- prof. Piotr P. Lewicki: Technologia żywności stan obecny i kierunki rozwoju,

- prof. Bogusław Szot, prof. Jerzy Tys: Przewidywane kierunki badań agrofizycznych i technologicznych rzepaku.

Uczestnicy Konferencji

Fot. Uczestnicy Konferencji
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze"- Agrolaser 2006

     Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Lublinie we współpracy z Katedrą Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie zorganizowało w dniach 5-7.09.2006 r. III Międzynarodową Konferencję Naukową "Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze -Agrolaser 2006". Celem konferencji była analiza i ocena aktualnego stanu wiedzy na temat oddziaływań pól elektromagnetycznych na środowisko przyrodnicze oraz współczesnych osiągnięć nauki w tej dziedzinie, a także prezentacja wyników badań z zakresu problematyki konferencji i ocena ich praktycznego wykorzystania w rolnictwie. Obrady odbywały się w Collegium Agronomicum II Akademii Rolniczej w Lublinie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji był prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski, kierownik Katedry Fizyki AR w Lublinie.

Komitet Naukowy tworzyli profesorowie:

     Zdzisław Targoński, - Rektor AR Lublin
     Jan Gliński, IA PAN Lublin, czł. koresp. PAN
     Janusz Haman, czł. rzecz. PAN
     Ryszard Walczak - czł. koresp. PAN
     Wiesław Piekarski, AR Lublin
     Józef Horabik, IA PAN Lublin
     Bogusław Szot, IA PAN Lublin, Prezes PTA
     Jerzy Borowiecki, IUNG Puławy
     Danuta Drozd, AR Wrocław
     Paweł Duchowski, Uniwersytet Rolniczy Kowno
     Ibrahim Gabir, Uniwersytet Kair
     Josef Pecen, CUA Praga
     Stanisław Pietruszewski, AR Lublin
     Janusz Sławiński, Politechnika Poznań
     Hubert Trzaska, Politechnika Wrocławska
     Eugeniusz Wrzaszcz, UA Irkuck

Komitet Organizacyjny tworzyli:

     Prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski - przewodniczący
     Dr inż. Jacek Gowin - wiceprzewodniczący
     Mgr Barbara Kornas-Czuczwar - sekretarz
     Dr inż. Agata Dziwulska
     Dr Mariusz Gagoś
     Dr Agnieszka Sujak
     inż. Anna Ciupak
     Mgr Siemowit Muszyński
     Mgr Izabela Szczurowska

     W konferencji uczestniczyło 61 osób z ośrodków naukowych z całej Polski (Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Puławy, Szczecin, Warszawa, Wrocław) oraz sześcioro gości z zagranicy: Egiptu (Kair),Rosji (Irkuck), Rumunii (Bukareszt) i Ukrainy (Lwów). Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne, zawierające referaty i doniesienia, a pełne teksty prezentowanych prac zostaną opublikowane w wydawnictwach Acta Agrophysica w języku polskim oraz International Agrophysics w języku angielskim. Autorów, tytuły referatów, doniesień i plakatów przedstawiono w Programie Konferencji.

     Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski, który powitał uczestników konferencji, wskazał jej główne cele oraz życzył wielu korzyści merytorycznych oraz miłego pobytu w Lublinie. W imieniu organizatorów serdecznie podziękował sponsorom, którzy wspomogli działania przy organizacji konferencji. Byli to: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, Urząd Miasta Opole Lubelskie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opolskiej, Restauracja Koncertowa oraz Candela Sp. z o.o.

     Kolejnym mówcą był Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą AR w Lublinie, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, który wyraził zadowolenie z faktu współorganizowania międzynarodowej konferencji przez Akademię, podkreślił znaczenie nawiązywania kontaktów i współpracy miedzy uczestnikami konferencji oraz życzył uczestnikom konferencji owocnych obrad, a także by prezentowane prace znalazły w praktyce zastosowanie, gwarantujące finansowanie dalszych badań naukowych.

     Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie prof. dr hab. Józef Horabik jako współorganizator konferencji ponownie powitał zgromadzonych gości. Podkreślił ogromne znaczenie badań dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych w zakresie ochrony zdrowia, medycyny i badań interdyscyplinarnych. Uczestnikom konferencji życzył owocnych obrad, twórczych dyskusji i inspiracji.

     Następnie przewodnictwo obrad przejął Prezes PTA, prof. dr hab. Bogusław Szot. Wyraził on zadowolenie z faktu uczestnictwa w ceremonii otwarcia kolejnej międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Lublinie we współpracy z Katedrą Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie. Poinformował także o działalności Polskiego Towarzystwa Naukowego, liczącego obecnie 350 członków skupionych w 29 placówkach naukowych w kraju i 7 za granicą. Podkreślił, że celem konferencji „AGROLASER 2006” jest przedstawienie i upowszechnienie najnowszych wyników badań z zakresu oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przyrodnicze, a także integracja pracowników nauki zajmujących się powyższą tematyką oraz poszukiwanie form współpracy i sposobów upowszechniania wyników badań. Zaznaczył, że w obecnych czasach ogólnie pojęte rolnictwo oczekuje wiedzy interdyscyplinarnej, zastosowania metod fizycznych w naukach rolniczych i te potrzeby pomaga spełnić organizowana konferencja. Zgodnie z programem zaproszeni specjaliści wygłosili 4 referaty plenarne.
     Inauguracyjny wykład na temat znaczenia nauk fizycznych w badaniach rolniczych wygłosił prof. Stanisław Pietruszewski. Kolejne 3 referaty plenarne wprowadziły uczestników w tematykę konferencji. Prof. Ibrahim Gabir z Uniwersytetu w Kairze wygłosił referat na temat zastosowania pola elektrostatycznego przy oprysku pestycydami. Prof. Leonid Muravsky z Uniwersytetu we Lwowie przedstawił referat na temat badania procesu starzenia materiałów biologicznych metodą przestrzenno-czasowej korelacji obrazów plamkowych. Kolejny referat, dotyczący wpływu pola elektrostatycznego na strukturę, budowę fazową oraz właściwości mechaniczne warstwy dyfuzyjnej przy cyjanowaniu stali, wygłosił prof. Eugeniusz Wrzaszcz z Akademii Rolniczej w Irkucku. Dalsze obrady toczyły się w czterech sekcjach tematycznych:
- Efekty wpływu światła białego i światła laserowego na nasiona i rośliny,
- "Oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na nasiona i rośliny",
- Wykorzystanie fal elektromagnetycznych do badań fizycznych właściwości materiałów pochodzenia biologicznego
- "Oddziaływanie urządzeń elektromagnetycznych na ludzi i zwierzęta

     Ogółem wygłoszono na nich 23 doniesienia, zapoznające uczestników z aktualnym stanem wiedzy i perspektywami rozwoju badań, a także z możliwościami wykorzystania uzyskanych wyników w nauce i w przemyśle rolniczym.

Uczestnicy Konferencji AGROLASER

Fot. Uczestnicy Konferencji AGROLASER


Szczegółowe informacje na temat powyższych konferencji można znaleźć w BIULETYNIE INFORMACYJNYM PTA Nr:22, 2006
SPRAWOZDANIE Z III KONFERENCJI NAUKOWEJ PTA
"WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNE, MECHANICZNE I STRUKTURALNE SUROWCÓW I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH"

 W dniach 22-25 maja 2007 roku w Księżycowym Dworku pod Kętrzynem odbyła się III Konferencja Naukowa pt. "Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Olsztynie we współpracy z Katedrą Inżynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Oddziałem Nauki o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Komitetem Agrofizyki PAN i Komitetem Techniki Rolniczej PAN.

    Komitet Naukowy tworzyli:
Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz,
Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr,
Prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c.,
Prof. dr hab. Janusz Laskowski,
Prof. dr hab. Piotr P. Lewicki,
Prof. dr hab. Tadeusz Rawa,
Prof. dr hab. Rudolf Michałek - czł. rzecz. PAN - dr h.c.,
Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski,
Prof. dr hab. Andrzej Neryng,
Prof. dr hab. Bogusław Szot.

    Komitet Organizacyjny stanowili:
Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski - przewodniczący,
Mgr inż. Hanna Katarzyna Sołoducha - sekretarz,
Dr inż. Tomasz Jeliński,
Dr inż. Jadwiga Sadowska,
Dr inż. Olga Skwarska,
Dr inż. Andrzej Anders,
Dr inż. Stefan Mańkowski,
Mgr inż. Patrycjusz Reszczyński.

    Głównym celem Konferencji było przedstawienie i upowszechnienie najnowszych wyników badań z zakresu właściwości geometrycznych, mechanicznych i strukturalnych surowców oraz produktów spożywczych. Tematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

    Otwarcia Konferencji dokonał Przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego - prof. dr hab. Leszek Mieszkalski. Przewodniczący powitał dostojnych gości i uczestników Konferencji. Podkreślił, że spotkania naukowców inspirują, są impulsem do twórczej dyskusji i wymiany myśli naukowej, a także dają szansę bezpośrednich kontaktów i są okazją do prezentacji dokonań badawczych w różnych ośrodkach naukowych. Zwrócił uwagę na aktualność i ważność tematyki Konferencji oraz znaczenie cech fizycznych surowców spożywczych w procesach ich przetwarzania, a także na potrzebę monitorowania właściwości fizycznych produktów żywnościowych. Wyraził nadzieję, że wymiana poglądów podczas obrad na Konferencji zaowocuje wieloma nowymi pomysłami i koncepcjami w obszarze proponowanej tematyki. Na zakończenie życzył Uczestnikom udanych i owocnych obrad, twórczej dyskusji naukowej oraz miłego pobytu w Księżycowym Dworku.
    W Konferencji uczestniczyło 49 osób, wśród których było 8 profesorów, 1 doktor habilitowanych, 20 doktorów i 2 magistrów oraz 18 studentów z UWM w Olsztynie. Uczestnicy Konferencji reprezentowali następujące ośrodki naukowe: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 7 osób, Akademię Rolniczą w Lublinie - 5 osób, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie - 4 osoby, Akademię Rolniczą im. H. Kołłątaja w Krakowie - 2 osoby, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - 2 osoby, Akademię Podlaską w Siedlcach - 2 osoby, Politechnikę Białostocką - 1 osoba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 8 pracowników naukowo-dydaktycznych i 18 studentów.
    Zaproszeni specjaliści wygłosili 3 referaty plenarne, zapoznali uczestników z aktualnym stanem i perspektywami rozwoju badań w zakresie podstawowych właściwości fizycznych surowców spożywczych, nowych metod modelowania kształtu brył surowców i produktów spożywczych, a także nowoczesnej aparatury stosowanej w badaniach agrofizycznych.
    Obradom sesji plenarnej przewodniczyli: prof. dr hab. Andrzej Lenart i doc. dr hab. Marek Molenda.
    Referaty plenarne wygłosili:
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr: Kawa - fizyczne właściwości a jakość,
prof. dr hab. Janusz Laskowski: Właściwości granulatu mieszanek paszowych,
prof. dr hab. Piotr P. Lewicki: Wpływ wielkości i kształtu materiału na przebieg procesów technologicznych.

   Obradom sesji referatowych przewodniczyli: prof. dr hab. Piotr P. Lewicki i dr hab. Kazimierz Zawiślak.
Wygłoszono 4 doniesienia:
1. Dorota Witrowa-Rajchert: Wpływ suszenia konwekcyjno-mikrofalowego na wybrane parametry fizyczne jabłek,
2. Karolina Poszytek, Andrzej Lenart: Wpływ rodzaju skrobi na właściwości użytkowe modelowanych, sproszkowanych odżywek dla dzieci,
3. Józef Horabik, Marek Molenda: Modelowanie numeryczne testu bezpośredniego ścinania,
4. Grzegorz Łysiak, Janusz Laskowski: Mapy przemieszczeń w przekroju ziarna pszenicy podczas dehydratacji.

    Sesji posterowej przewodniczyli: prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert i prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr.
    W sesji posterowej zaprezentowano 17 prac:
1. Anders A.: Analiza uszkodzeń nasion gorczycy białej poddanych obłuskiwaniu na obłuskiwaczu tarczowym.
2. Dajnowiec F., Zander L., Wołkowiak J., Warechowski J.: Rozkład wielkości cząstek białek serwatkowych poddawanych procesowi mikropartykulacji.
3. Domian E., Budnik M.: Sypkość a gęstość wybranych produktów spożywczych w proszku.
4. Frączek J., Ślipek Z.: Zadania agrofizyki w kształtowaniu sylwetki absolwenta studiów techniczno-rolniczych.
5. Janowicz M., Pęda M.: Wybrane właściwości fizyczne jabłek suszonych sposobem osmotyczno-konwekcyjnym.
6. Łapczyńska-Kordon B.: Analiza struktury wewnętrznej podczas suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego owoców.
7. Marzec A., Pasik S.: Wpływ metody suszenia jabłek na ich właściwości mechaniczne i akustyczne.
8. Nowak D., Krzywoszyński P.: Wyznaczanie gęstości pozornej materiału suszonego metodą toluenową oraz metodą wyporu.
9. Oniszczuk T., Mitrus M.: Wpływ obróbki ciśnieniowo-termicznej na właściwości mechaniczne skrobi termoplastycznej.
10. Hejft R., Obidziński S.: Wpływ wybranych parametrów na gęstość i wytrzymałość kinetyczną zagęszczanych mieszanek paszowych.
11. Rybczyński R. Trembińska T.: Jakość śliwek traktowanych preparatem giberscol.
12. Różyło R., Laskowski J.: Wpływ dodatku mąki z prosa do mąki pszennej na cechy tekstury miękiszu pieczywa.
13. Sadowska J., Fornal J., Jeliński T.: Rozkład twardości tkanki bulwy ziemniaka.
14. Sadowska J., Budny J., Jeliński T., Fornal J.: Wpływ antywirusowej modyfikacji genetycznej na rozkład zawartości glikoalkaloidów i kwasu I-askorbinowego w bulwach ziemniaka odmiany Irga.
15. Stasiak M., Molenda M., Horabik J.: Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych.
16. Woliński J., Wolińska J., Kram B.: Badanie cech geometrycznych orzeszków gryki (Fagopyrum Sagittatum Gilib) formy Red Corolla.
17. Zawiślak K., Sobczak P.: Wpływ prędkości obrotowej walców gniotownika na efekt zgniatania ziarna kukurydzy.

    Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne (referaty i doniesienia) oraz program Konferencji.
Prezentowane prace opublikowane będą w formie monografii.
   
    Jako niespodziankę po południu pierwszego dnia obrad organizatorzy zorganizowali wystawę fotografii kwiatów. Wystawa "Portrety kwiatów", której autorem był Pan prof. dr hab. Janusz Laskowski z Akademii Rolniczej w Lublinie stała się doskonałą okazją do spotkania i dyskusji o pięknych kształtach kwiatów, będących cudownym wytworem Natury. Profesor Janusz Laskowski opowiedział o swoim zainteresowaniu fotografią. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
    Przedstawione w formie doniesień oraz posterów prace obejmowały bardzo szeroki zakres tematyczny. Dużą grupę stanowiły prace dotyczące właściwości geometrycznych i mechanicznych zarówno surowców spożywczych, jak i produktów spożywczych. W licznych pracach zwrócono uwagę na wpływ budowy strukturalnej oraz cech geometrycznych na przebieg procesów technologicznych oraz na zachowanie materiałów roślinnych w zmiennych warunkach (temperatura, wilgotność). Przedstawiono wiele nowoczesnych metod badawczych i technik pomiarowych, np. badania rentgenograficzne, cyfrową analizę obrazu, technikę laserową. Autorzy prezentowali nowe modele matematyczne i opisy teoretyczne procesów.
    Według opinii uczestników Konferencja, na której spotkali się przedstawiciele różnych ośrodków i szkół naukowych, spełniła swoje zadania i wyznaczone cele. Prezentowanych było wiele oryginalnych prac o charakterze metodycznym, teoretycznym i eksperymentalnym. Konferencja umożliwiła nawiązanie kontaktów wśród młodych naukowców oraz wymianę poglądów naukowych.
Program Konferencji został zrealizowany. Zainteresowanie uczestników proponowaną tematyką - liczba doniesień i posterów, a także głosy w dyskusji - świadczyły o potrzebie kontynuowania takich spotkań, najlepiej jak dotychczas w cyklu dwuletnim. 
 Uczestnicy III Konferencji Naukowej PTA, Olsztyn-Księżycowy Dworek k. Kętrzyna

Uczestnicy III Konferencji Naukowej PTA, Olsztyn-Księżycowy Dworek k. Kętrzyna

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
"AGROFIZYKA W INŻYNIERII PRODUKCJI I OCHRONIE ŚRODOWISKA"

    W dniach 26-28 września 2007 roku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Rzeszowie, Katedrę Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.

    Komitet Naukowy tworzyli Profesorowie:
G.H. Brusewitz OSU Stillwater, USA
Ewa Czyż IUNG Puławy
Józef Fornal IRZiBŻ PAN Olsztyn
Jan Gliński czł. rzecz. PAN
Stanisław Grundas IA PAN Lublin
Józef Horabik IA PAN Lublin
Jan Jech SPU Nitra, Słowacja
Janusz Laskowski AR Lublin
Piotr P. Lewicki SGGW Warszawa
Norbert Marks AR Kraków
Rudolf Michałek czł. rzecz. PAN
Josef Pecen CZU Praga,
Czechy Vladomir Rataj SPU Nitra,
Słowacja Bogusław Szot Prezes PTA
Zbigniew Ślipek AR Kraków

    W skład Komitetu Organizacyjnego weszli pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji oraz Zakładu Gleboznawstwa i Chemii Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego:
Dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR - Przewodniczący,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski - Wiceprzewodniczący,
Dr inż. Piotr Kuźniar - Sekretarz,
Dr hab. Janina Kaniuczak, prof. UR,
Dr Jan Gąsior,
Dr inż. Józef Gorzelany,
Dr inż. Władysław Szalacha.

    W konferencji uczestniczyło 69 osób z różnych ośrodków naukowych: Slovenská Poľnohospodáska Univerzita w Nitrze - 1 osoba, Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie - 13 osób, Politechniki Lubelskiej - 1 osoba, Akademii Rolniczej w Krakowie - 8 osób, Akademii Rolniczej w Lublinie - 5 osób, Akademii Rolniczej w Szczecinie - 9 osób, Akademii Rolniczej w Poznaniu - 1 osoba, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu - 1 osoba, Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu - 2 osoby, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 5 osób, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie -2 osoby, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - 1 osoba, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach - 3 osoby, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy -
7 osób, Uniwersytetu Rzeszowskiego - 10 osób.
    Konferencja obejmowała następujące grupy tematyczne:
 - właściwości fizyczne materiału biologicznego i środowiska,
 - metody i techniki pomiarowe stosowane w badaniach agrofizycznych,
 - wpływ procesów produkcyjnych na jakość produktów,
 - ocena oddziaływania na środowisko substancji, produktów i urządzeń,
 - jakość wody i stan środowiska,
 - badania degradacji obszarów rolniczych.

    Otwarcia Konferencji dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski. Przywitał on gości i uczestników pierwszej konferencji organizowanej przez Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Wyraził przekonanie, że omawiane zagadnienia są kluczowe dla rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz ochrony środowiska naturalnego. Na zakończenie życzył uczestnikom owocnych obrad, twórczej dyskusji naukowej oraz miłego pobytu w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie.
    Po zakończeniu ceremonii otwarcia rozpoczęła się sesja plenarna, której przewodniczyli Profesorowie: Bogusław Szot, Józef Fornal i Jarosław Frączek. Zostały wygłoszone następujące referaty:
prof. dr hab. J. Fornal, dr W. Błaszczak: Wysokociśnieniowa modyfikacja właściwości fizyczno-chemicznych nasion i ich składników,
prof. dr hab. J. Frączek: Wykorzystanie obrazu cyfrowego w inżynierii rolniczej,
prof. J. Jech: Wykorzystanie właściwości fizycznych roślin strączkowych do ustalania parametrów roboczych maszyn,
prof. dr hab. E. Czyż: Wpływ gospodarowania na jakość fizyczną gleb,
prof. dr hab. J. Gliński, doc. dr hab. Wojciech Skierucha, doc. dr hab. Cezary Sławiński, prof. dr hab. Barbara Witkowska-Walczak: Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego,
prof. dr hab. W. Stępniewski, prof. dr hab. Z. Stępniewska: Fizyczne aspekty dynamiki procesów w środowisku przyrodniczym.

    Pierwszy dzień obrad zakończyło uroczyste spotkanie towarzyskie.
W drugim dniu uczestnicy konferencji prezentowali swoje doniesienia w trzech sekcjach, którym przewodniczyli Profesorowie: Jan Banasiak, Janusz Laskowski, Ewa A. Czyż, Jan Jech i Stanisław Sosnowski. Wygłoszono 18 referatów:
1. Jerzy Bieniek, Jan Banasiak, Grzegorz Pogoda: Wpływ nachylenia wzdłużnego sita dwupłaszczyznowego na czystość ziarna zbieranego kombajnem BIZON Z 058.
2. Tadeusz Wałkowski: Wpływ czynników agrotechnicznych na jakość plonu nasion rzepaku.
3. Wiesław Wójcik, Urszula Złotek: Zastosowanie powłok chitozanowych w przechowywaniu wybranych warzyw.
4. Tadeusz Rudko, Bogusław Szot, Tadeusz Wałkowski: Podatność na pękanie łuszczyn wybranych odmian i rodów rzepaku jarego
5. Andrzej Grabowski, Ryszard Siuda, Leszek Lenc, Stanisław Grundas: Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy.
6. Józef Kowalczuk, Janusz Zarajczyk: Wpływ parametrów roboczych siewnika S011 Alex z taśmowym zespołem wysiewającym na jakość siewu nasion buraków ćwikłowych.
7. Bogusław Usowicz, Zofia Sokołowska, Halina Dąbkowska-Naskręt, Jerzy Lipiec, Mieczysław Hajnos, Jerzy B. Usowicz, Wojciech Marczewski: Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji "Wilgotność Gleby Zasolenie Oceanów - (SMOS)".
8. Andrzej Mila, Antoni Murkowski: Oddziaływanie zwiększonego stężenia CO2 na wzrost i stan fizjologiczny wybranych odmian rzepaku ozimego.
9. Elżbieta Giegużyńska: Wpływ dodatku popiołów lotnych na zawartość frakcji RMO w nadkładach ziemnych stosowanych w celach rekultywacyjnych.
10. Danuta Sławińska, Piotr Rolewski, Janusz Sławiński: Wpływ ozonu na właściwości antyutleniające oraz spektroskopowe kwasów humusowych.
11. Anna M. Gajda: Właściwości mikrobiologiczne gleb jako wskaźnik jakości środowiska glebowego w różnych systemach uprawy roli.
12. Jan Gąsior: Wpływ kwaśnego opadu na właściwości fizyko-chemiczne gleby wytworzonej z osadów zwałowych.
13. Janusz Czaban, Barbara Wróblewska, Jacek Niedźwiecki: Odzwierciedlenie niekorzystnych właściwości gleb przez liczebności grzybów kserofilnych.
14. Magdalena Ryżak, Andrzej Bieganowski: Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych.
15. Marek J. Kasprowicz, Mateusz Suchanek: Badanie wpływu przedsiewnej stymulacji nasion światłem laserowym przy użyciu spektroskopii w świetle widzialnym i w podczerwieni oraz różnicowej kolorymetrii skaningowej.
16. Leszek Kuchar: Syntetyczne dane meteorologiczne i ich zastosowanie w naukach przyrodniczych.
17. Grażyna Balcerowska, Ryszard Siuda, Czesław Sadowski: Modelowanie zawartości materiału porażonego fuzariozą w rozdrobnionym ziarnie pszenicy na podstawie odbiciowych widm optycznych rejestrowanych w różnych zakresach długości fali.
18. Adam P. Kuczyński: Wykorzystanie aparatu cyfrowego i skanera dokumentów w ocenie brązowienia miąższu jabłek.
Wszystkie wygłoszone referaty cieszyły się z dużym zainteresowaniem o czym świadczyła ożywiona dyskusja.

    Następnie odbyła się prezentacja posterów.Przewodniczącym sesji posterowej byli prof. dr hab. Józef Kowalczuk i dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. AR, w Krakowie. W sesji tej zaprezentowano łącznie 33 prace. Zakres tematyczny obejmował: właściwości gleby, wykorzystanie ścieków do nawożenia, właściwości fizyczne materiału roślinnego, zmiany właściwości surowców biologicznych podczas obróbki i przechowywania, procesy zachodzące w maszynach rolniczych i ich wpływ na jakość plonu, stymulowanie wzrostu i rozwoju roślin oraz wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne roślin.
    W trzecim, ostatnim dniu odbyło się podsumowanie i zakończenie części merytorycznej Konferencji oraz wyjazd na sesję terenową. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Czesław Puchalski, na podstawie przebiegu obrad i sprawozdań przedstawionych przez przewodniczących sekcji, stwierdził że konferencja była owocna za co podziękował wszystkim uczestnikom. Zaproponował organizację konferencji o tej tematyce w systemie cyklicznym. Przekazał również podziękowania współorganizatorom oraz sponsorom konferencji: P.H.U. ASPOL i ZPOW "ORZECH".
    Upowszechnienie prezentowanych wyników badań przewidziano w formie publikacji w Acta Agrophysica, International Agrophysics oraz w monotematycznych monografiach.

Uczestnicy konferencji (oprócz spóźnialskich) 

Uczestnicy konferencji (oprócz spóźnialskich)