II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania"

28-29 marca 2017 roku
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"


Program Konferencji     Plakat     Informacje związane z dojazdem    Link do strony KonferencjiKONFERENCJE PTA W 2015 ROKUKomitet Agrofizyki PAN
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Agrofizyczne - Oddział Olsztyński i Oddział Podlaski
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:


METODY FIZYCZNE W BADANIU ŚRODOWISKA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNEGO
PHYSICAL METHODS IN THE STUDY OF THE AGRI-FOOD AND FORESTRY ENVIRONMENT


Malinówka k. Ełku, 9-11 września 2015 r.

Tematyka Konferencji:
 • innowacyjne technologie w produkcji rolno-spożywczej i leśnej;
 • metody fizyczne w ochronie środowiska naturalnego;
 • właściwości fizyko-chemiczne, reologiczne i morfometryczne surowców i produktów rolno-spożywczych i leśnych;
 • metody fizyczne w badaniach środowiska rolno-spożywczego i leśnego oraz w przetwórstwie i transporcie żywności.

  W trakcie konferencji przewidziane są:
 • referaty plenarne zaproszonych wybitnych specjalistów;
 • doniesienia naukowe i sesja posterowa;
 • wystawy i prezentacje firm i instytucji związanych z poruszaną problematyką.

  Komitet Naukowy
     Przewodniczący:
  Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański
     V-ce przewodniczący:
  Dr hab. inż. Dariusz Choszcz
     Członkowie:
  Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek
  Prof. dr hab. Jerzy Gutowski
  Prof. dr hab. inż. Roman Hejft
  Prof. dr hab. Józef Horabik
  Prof. dr hab. Valery Isidorov
  Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska
  Prof. dr hab. Janusz Laskowski
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart
  Prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski
  Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
  Prof. dr hab. inż. Dorota Witrowa-Rajchert
  Prof. dr hab. inż. Lidia Zander
  Dr hab. inż. Sławomir Bakier
  Dr hab. inż. Ewa Jakubczyk
  Dr hab. inż. Monika Janowicz
  Dr hab. inż. Stanisław Konopka
  Dr hab. inż. Henryk Konopko
  Dr hab. Rafał Kowalczyk
  Dr hab. inż. Adam Lipiński
  Dr hab. inż. Ewa Majewska
  Dr hab inż. Tomasz Oszako
  Dr hab. inż. Antoni Pluta
  Dr hab. inż. Czesław Puchalski
  Dr hab. inż. Edward Rój

  Komitet Organizacyjny
  Dr hab. inż. Sławomir Bakier - przewodniczący, s.bakier@pb.edu.pl, tel. 85 746 92 81 lub 85 682 95 04.
  Dr hab. inż. Stanisław Konopka - sekretarz ds. naukowych, stanislaw.konopka@uwm.edu.pl, tel. 89 523 36 07
  Dr inż. Sławomir Obidziński - v-ce przewodniczący, s.obidzinski@pb.edu.pl, tel. 85 746 92 82
  Mgr inż. Krzysztof Miastkowski - członek komitetu- obsługa informacyjna: k.miastkowski@pb.edu.pl; tel. 85 682 95 08 wew. 12


  Kalendarz zgłaszania uczestnictwa:
 • 28.02.2015 - zgłoszenie uczestnictwa,
 • 30.04.2015 - termin przesłania streszczeń i wniesienia opłaty,
 • 30.06.2015 - przekazanie pełnego tekstu artykułu do publikacji.

  Opłaty
  Pełny koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:
 • członkowie PTA, doktoranci - 900 zł,
 • pozostali uczestnicy - 1000 zł.

  Wpłaty prosimy kierować na konto:
  BGK Oddział Lublin
  nr: 23 1130 1206 0028 9162 1520 0001

  z dopiskiem: Konferencja PTA Malinówka k. Ełku

  Dodatkowe informacje na stronie: WWW, treść powyższego Komunikatu w pdf.
  Karta zgłoszenia w formacie doc.

  Informacje dla autorów
     Objętość streszczenia referatów (z podaniem imion i nazwisk autorów oraz nazwy instytucji), w języku polskim i angielskim, pisanego czcionką Times New Roman, 12 pkt. z interlinią 1,15 plenarnych nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4 (4 strony w przypadku referatów plenarnych).
     Streszczenia (wzór w załączniku) należy przygotować w programie MS Word 2003 (lub nowszym) i przesłać drogą elektroniczną na adres: stanislaw.konopka@uwm.edu.pl
     Po uzyskaniu pozytywnej recenzji prace opublikowane będą w: "Acta Agrophysica", "International Agrophysics", "Technical Science", "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", "Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego", "Inżynieria Rolnicza", "Journal of Apicultural Science", "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych". Dla chętnych istnieje możliwość wydania referatu w materiałach konferencyjnych jako rozdziału w monografii.
     Koszt konferencji obejmuje druk streszczenia, udział w obradach, materiały konferencyjne, koszty wyżywienia i noclegów oraz imprez towarzyszących.
  Istnieje możliwość zamieszczenia w materiałach konferencyjnych:
 • ogłoszenia reklamowego,
 • wystąpienia promocyjnego firm i instytucji.
  Opłata do uzgodnienia z organizatorami konferencji.
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w podanych wyżej terminach poprzez stronę internetową, a w szczególnych przypadkach pocztą tradycyjną na adres:
  Sławomir Obidziński, Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45C 15-351 Białystok z dopiskiem: Konferencja PTA