GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz - Przewodnicz‘ca, (UP Lublin)
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki - Wiceprzewodnicz‘cy, (UP Lublin)
dr Wacław Strobel - Sekretarz, (IA PAN Lublin)
prof. dr hab. Danuta Drozd - Członek, (UP Wrocław)

SˇD KOLEŻEŃSKI

 
prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel - Przewodnicz‘cy, (UP Lublin)
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert  - Wiceprzewodnicz‘ca, (SGGW Warszawa)
prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier - Członek, (Politechnika Białostocka)