STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA AGROFIZYCZNEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Agrofizyczne" i zwane jest w dalszej części "Towarzystwem", w skrócie PTA.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Lublin.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może powoływać na terenie kraju Oddziały Terenowe zwane dalej "Oddziałami". Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.

§5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Działalność Towarzystwa ma charakter społeczny, a udział we władzach Towarzystwa jest honorowy.

§7

Towarzystwo ma prawo uchwałą Walnego Zebrania powołać jednostkę gospodarczą działającą w zakresie kompetencji Towarzystwa.

§8

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polskie Towarzystwo Agrofizyczne” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem władz naczelnych Towarzystwa.

8.1. Zarząd Oddziału używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Oddziału.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§9

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków w dziedzinie agrofizyki i upowszechnianie osiągnięć naukowych z pożytkiem dla gospodarki narodowej.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, seminariów, sympozjów, "Szkół naukowych", konferencji, kongresów, sesji terenowych o charakterze krajowym i zagranicznym;
 2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
 3. działalność szkoleniową, odczytową oraz inną działalność popularyzatorską prowadzoną między innymi za pośrednictwem środków masowego przekazu;
 4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie agrofizyki przez powołane do tego sekcje, komisje, zespoły i grupy robocze;
 5. organizowanie i pogłębianie współpracy z osobami, pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. kształcenie i dokształcanie członków w zakresie agrofizyki;
 8. wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie agrofizyki;
 9. współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz ustalaniu standardów i nomenklatury w zakresie agrofizyki;
 10. nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki w dziedzinie agrofizyki;
 11. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowanie i prowadzenie produkcji prototypowej;
 12. inne formy działalności zgodne ze statutem.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna zainteresowana problematyką agrofizyczną.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczyć w zebraniach i imprezach Towarzystwa,
 3. korzystać z wszelkich rodzajów pomocy i środków będących w dyspozycji Towarzystwa zgodnie ze statutem i obowiązującymi regulaminami i postanowieniami władz Towarzystwa,
 4. wypowiadanie się na łamach publikacji Towarzystwa.

§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. brać czynny udział w działalności Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa,
 3. opłacać regularnie składki członkowskie.

§15

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
  3. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż rok,
  4. wykluczenia z Towarzystwa na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. Osobie skreślonej lub wykluczonej z powodów wymienionych w ust. I pkt. 3 i 4 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.
 2. Z członkiem wspierającym Zarząd Główny zawiera porozumienie.

§17

 1. 1. Członek wspierający Towarzystwo ma prawo:
  1. brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa; członek wspierający będący osobą prawną działa przez swego przedstawiciela;
  2. zgłaszać wnioski do władz Towarzystwa zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Głównym Towarzystwa.
 2. Członek wspierający powinien należycie wywiązywać się z obowiązków określonych w deklaracji i porozumieniu, o którym mowa w § 16.

§ 18

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 1. upływu czasu ważności lub wypowiedzenia na piśmie porozumienia, o którym mowa w § 16 ust. 2, przez członka wspierającego lub Zarząd Główny Towarzystwa,
 2. rozwiązania Towarzystwa lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 3. śmierci członka.

§ 19

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauki wchodzącej w zakres działalności Towarzystwa, lub wyświadczyła mu szczególne usługi. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Prawa te nie przysługują członkowi honorowemu - cudzoziemcowi.
 2. Członkostwo honorowe nadaje, jak również członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Walne Zebranie może nadać godność Honorowego Prezesa Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

§20

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Delegatów
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński.

§ 21

 1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są Oddziały działające na określonym obszarze kraju.
 2. Oddziały powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 22

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału.

§ 23

Dla rozwiązania poszczególnych problemów związanych z działalnością Towarzystwa mogą być powoływane przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów stałe lub doraźne komisje i zespoły.

§ 24

 1. Kadencja władz Towarzystwa wszystkich szczebli trwa 4 lata.
 2. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 25

Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów mogą dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogółu liczby członków.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.

§ 27

 1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad.
 2. Na żądanie 1/3 ogółu zebranych głosowanie w poszczególnych sprawach odbywa się tajnie.

A. Walne Zebranie Delegatów

§ 28

Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Sposób wyboru Delegatów określa Zarząd Główny w oparciu o uchwałę w tej sprawie.

§ 29

Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 30

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa może odbywać się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 32

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia Delegatów Towarzystwa na piśmie co najmniej na miesiąc przed oznaczonym terminem.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa powinno być zwołane w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku.

§ 34

W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy Delegaci Towarzystwa. Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 2/3 Delegatów, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalenie ogólnych kierunków i programów działalności Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
 4. wybór Prezesa, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i członków Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń, o których mowa w § 15 ust. 2 statutu,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 36

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Towarzystwa (Delegaci),
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający,
 3. inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

B. Zarząd Główny

§ 37

 1. Zarząd Główny składa się z 7 członków.
 2. Prezesa Zarządu Głównego wybiera Walne Zebranie.
 3. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Wiceprezesa (Wiceprezesów), Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

§ 38

Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego co najmniej raz w roku.

§ 39

W określonych sprawach może być zwołane zebranie Zarządu Głównego z udziałem zaproszonych osób spośród członków Towarzystwa lub spoza nich.

§ 40

Przynajmniej raz w roku odbywa się poszerzone zebranie Zarządu z udziałem Przewodniczących Oddziałów.

§ 41

 1. Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa i w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa.

§ 42

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i postanowieniami Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu w kraju i za granicą,
 3. uchwalanie preliminarza budżetowego oraz programów i planów działalności Towarzystwa,
 4. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
 5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 6. powoływanie Oddziałów i nadzór nad ich działalnością,
 7. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów,
 8. podejmowanie bieżących decyzji związanych z działalnością Towarzystwa nie zastrzeżonych dla innych jego władz.

C. Komisja Rewizyjna

§ 43

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród których wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 44

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego,
 2. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i przedstawianie
 3. wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. przedstawienie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
 5. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

D. Sąd Koleżeński

§ 45

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 46

Do zakresu działania Sadu Koleżeńskiego należy:

 1. orzekanie w sprawach spornych między członkami związanych z działalnością Towarzystwa,
 2. orzekanie w sprawach naruszania przez członków Towarzystwa zasad statutowych.

§ 47

Sąd Koleżeński może zwrócić członkowi uwagę bądź orzekać o następującej karze:

 1. upomnieniu,
 2. naganie,
 3. zawieszeniu w prawach członka na okres 1 roku,
 4. wykluczeniu z Towarzystwa.

§ 48

 1. Wykluczenie z Towarzystwa następuje w przypadku:
  1. poważnego naruszenia przez członka Towarzystwa postanowień statutu lub uchwałą władz Towarzystwa,
  2. skazania członka Towarzystwa prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
  3. odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie, co najmniej 5-cio osobowym. Zainteresowany może wnieść odwołanie w ciągu miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.

ROZDZIAŁ V
Oddziały

§ 49

Oddziały powoływane są przez Zarząd Główny.

§ 50

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może odbywać się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego lub na wniosek 1/2 członków Oddziału.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno być zwoływane w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku.

§51

 1. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału ustala Zarząd Oddziału i podaje do wiadomości zainteresowanych oraz Zarządu Głównego co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się postanowienia zawarte w § 34 statutu, z tym, że udział biorą wszyscy Członkowie Oddziału.

§52

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosami doradczymi:

 1. członkowie władz naczelnych Towarzystwa, jeżeli nie są członkami Oddziału,
 2. członkowie wspierający z danego terenu,
 3. inne osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

§ 53

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. wybór Przewodniczącego Oddziału,
 2. wybór Zarządu Oddziału,
 3. wybór Komisji Rewizyjnej,
 4. decydowanie w sprawach dotyczących zadań statutowych Towarzystwa na terenie działania Oddziału,
 5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału.

Zarząd Oddziału

§ 54

 1. Zarząd Oddziału składa się z 7 członków.
 2. Przewodniczącego Oddziału wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 55

Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczy w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz w roku.

§ 56

Do Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 39 i w § 41 statutu.

§ 57

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem Towarzystwa,
 2. wykonywanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 3. gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w granicach upoważnień określonych przez Zarząd Główny,
 4. przyjmowanie członków zwyczajnych Towarzystwa z obszaru objętego działaniem Oddziału,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu i Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
 6. występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 58

Komisja Rewizyjna Oddziału działa zgodnie z § 43 i 44 statutu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i Fundusze Towarzystwa

§ 59

Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek i fundusz składający się z:

 1. składek członków zwyczajnych i świadczeń członków wspierających,
 2. wpływów z działalności Towarzystwa,
 3. dochodów z majątku Towarzystwa,
 4. dotacji,
 5. darowizn, spadków i zapisów.

§ 60

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
 2. Osobami uprawnionymi są:
  1. Prezes, Wiceprezes (Wiceprezesi), Sekretarz Generalny i Skarbnik Zarządu Głównego,
  2. inni członkowie Zarządu Głównego lub członkowie Zarządów Oddziałów na podstawie udzielonych im przez Zarząd Główny pełnomocnictw.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 61

 1. Zmiany statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa, mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
 3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na mocy własnej decyzji, uchwała o przekazaniu majątku wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej